Zum Inhalt springen

RODO

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1, sprost. Dz.U.UE.L.2018.127.2), dalej jako „RODO”) w związku z pozyskiwaniem od Pana/Pani danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MESTA Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, adres: Lipowa 12, 81-750 Sopot, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001019692, NIP 8971918414, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN, adres e-mail: rodo@mesta-consulting.de
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania całokształtu czynności związanych zawarciem i realizacją umowy, kontaktu z naszej inicjatywy lub w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie lub zrealizowania innych działań, na które się Państwo zgodziliście.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której są Państwo stroną),
  b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności związanych z prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg rachunkowych, wystawianiem i przechowywaniem faktur lub innych dokumentów księgowych (finansowych), dokonywaniem rozliczeń podatkowych oraz w celu archiwizacji dokumentacji),
  c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak ochrona praw majątkowych oraz niemajątkowych),
  d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w pozostałych przypadkach, gdy Pani/Pana dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody).
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej.
 7. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie celów podanych w punkcie 3.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą jedynie banki (w zakresie prowadzenia rozliczeń wynikających z umowy), operatorzy pocztowi (w związku z przesyłaniem korespondencji), dostawcy systemów informatycznych i usług IT, a ponadto tylko instytucje i organy uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane osobowe ujawniane będą upoważnionym osobom zatrudnionym przez administratora na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych oraz podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.
 9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy cywilnoprawnej, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa, jednakże nie krótszy niż do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem i realizacją umowy.